jueves, 11 de mayo de 2017

M I H A I E M I N E S C U
D O I N A
        
 Se cuvine să ne întoarcem din când în când la Doina lui Mihai Eminescu, aşa cum ne întoarcem cu gândul la malul unui râu sau la marginea mării. Murmurul apele care trec şi nu se termină, foşnetul valurilor care se sting sub amurg şi se aprind în zori, ne alintă sufletul şi ne înviorează trupul în vremuri de restrişte şi speranţă.
Azi i-am avut în casă ca oaspeţi, pe Eminescu însuşi, pe Octavian Goga, pe Grigore Vieru, pe Constantin Virgil Gheorghiu şi pe Ion Lazu. Fiecare venea de la un mal de lac sau de la un ţărm de ape, punându-mi pe masă torentul cu sunet de cascadă al Doinei. Singurul poem, din toată poezia noastră, în care toponimicile, fără nici un alt cuvânt zidit în jurul lor, devin metafore revelatorii.
Doina, poemul care merita să ne deschidă prima pagină a abecedarelor şi toate cărţile de citire, istorie şi geografie.
Doina, care ne-a lipsit mulţi ani din paginile cărţilor noastre, aşa cum ne-au lipsit icoanele de pe pereţii casei.
Doina, podul nostru de argint dintre cântecele de dragoste şi doinele de cătănie.
Doina, pe care „elitiştii” noştri de azi – de fapt, nu sunt ai noştri, nici ai aziului nostru – cată s-o şteargă din memoria neamului, punând în loc pornografia unor texte pe care Eminescu nu le-a scris niciodată.
            Nimeni, până la Eminescu, n-a fost mai fascinat de lumina sonoră a cuvintelor noastre şi nimeni nu le-a supus unor încercări continui de gramatică şi prozodie, stăruind să le pătrundă taina alcătuirii. Necrezând, cum s-a crezut cândva, că un popor de peste zece milioane de suflete au fost compus numai din nătângi şi că n-au avut nici destul auz, nici atâta minte pentru a-şi plăsmui o limbă cum se cade, a primi apoi ciudatul axiom că numai d-nii filologi sânt oameni cuminţi, carii ne pot pune la cale după teorii pe care le sug între patru pereţi din degetul mic, o asmenea credinţă este o insultă pentru naţia românească, care a vorbit şi scris bine şi într-un fel înainte chiar de a fi sămânţă de filologi pe plaiurile Daciei lui Traian. Ramură mutată în pământ departe de tulpina părintească (sublinierea noastră), limba românească s-a nutrit în mediul ei nou, prefăcând nutrimentul în organe specifice ale sale şi rămâind limbă romanică, precum un Engles rămâne Engles, chiar dacă s-ar fi nutrit din copilărie numai cu grâu cumpărat din Valea Dunării.  
Mâhnit de teoriile acestor filologi, poetul este la fel de mâhnit şi de apărătorii  purităţii limbii, cei care au crezut de bine a prăda lexiconul latinesc şi acelea ale limbilor romanice şi a alunga toate cuvintele slavone, chiar cele mai nevinovate, chiar acelea care la noi îşi pierduseră de mult înţălesul lor primitiv.
(Notă : textul cursiv este extras din articolul lui Eminescu – Limba românească e veche şi staţionară, 1877)
            Nu ştiu, cum ştia Titu Maiorescu, dacă poetul a scris Doina, în vara anului 1883, înainte de a pătrunde în suferinţa întunericului fără sfârşit, sau în zilele premergătoare Sărbătorilor de la Putna, din august 1871, cum presupune George Călinescu. Ceea ce este sigur e că poemul a fost citit chiar de Eminescu, în toamna lui 1883, la Junimea, unde Maiorescu a fost prezent; ca şi Iacob Negruzzi, care îşi aminteşte evenimentul, aceasta fiind ultima lectură a poetului între junimişti.
            La comemorarea a 400 de ani de la târnosirea mânăstirii, Mihai Eminescu şi Ioan Slavici  s-au aflat la intrarea templului, în faţa a peste 3000 suflete, reprezentaţi din toate provinciile romîneşti, splendidă demonstraţie a solidarităţii naţionale.
            Înclin să cred că Doina a fost scrisă în ajunul sărbătorii, aşa cum susţine George Călinescu. Chiar dacă nu pot confrunta datarea poemului cu copia unui mansuscris eminescian, pe care mi l-a pus pe masă profesorul Bazil Munteanu, ultimul dintre oaspeţii mei din această zi. În cele 23 de versuri se află închisă Doina, ca o floare necunoscută  într-un mugur gata să se deschidă spre luminile cerului. O reproduc mai jos, aşa cum am primit-o.

Şi privind spre miazăzi

Dunărea el o zări,
Întruna spre mare-ntoarsă
Şi spre şapte guri se varsă.
De la Nistru pân la ea
Ţară mândră se-tindea
Vede codrii cum coboară
Deal la deal, ţară cu ţară
Resfirându-se pe şes
Unde râurile ies
Şi pe vârfuri de păduri,
Mânăstiri şi-ntărituri.
Vede târguri, vaduri, sate
Pe câmpie presărate,
Vede mândrele cetăţi
Stăpânind pustietăţi,
Vede turmele de oi
Cu ciobanii dinapoi,
Cu fluiere şi cimpoi.

Iară ergheliile
Petreceau câmpiile
Şi de-alungul râurilor
Se-aşterneau pustiurilor.
           
Dacă ar mai trăi domnul Noica, sunt sigur că mi-ar spune când a scris Eminescu acest crâmpei din Doină. În absenţă, îi aud numai cugetarea :
Eminescu este conştiinţa noastră cea mai bună.
Şi îi alătur, cugetările altora :
Astfel, se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe care l-a ivit  şi-l va ivi vreodată, poate, pă­mântul românesc. Ape, vor seca în albie, şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va vesteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale. (George Călinescu)
A vorbi de poet este ca şi cum ai striga într-o peşteră vastă... Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harpă şi să legene din depărtare delicata lui singuratecă slavă. (Tudor Arghezi)
Eminescu este expresia integrală a sufletului românesc. (Nicolae Iorga)
            Doina: Cea mai categorică evanghelie politică a românismului. (Octavian Goga)
Eminescu era darul Providenţei, dăruit nouă Românilor. (Antonie Plămădeală)
Eminescu-Sumă lirică de Voievozi. (Petre Tuţea)
Mihai Eminescu era o fumuseţe, avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o Icoană veche. (I.L. Caragiale)
Eminescu mi se părea un zeu tânăr, frumos şi blând. (Alexandru Vlahuţă)
Eminescu s-a ridicat pe aripi proprii până la contemplarea lui Dumnezeu. (Nichifor Crainic)

Doina

De la Nistru pan' la Tisa
Tot Românul plânsu-mi-s-a,
Că nu mai poate străbate
De-atâta străinătate.


Din Hotin şi pân'la Mare
Vin muscalii de-a călare,
De Ia Mare la Hotin
Mereu calea ne-o aţin;

Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii,
Şi străinul te tot paşte
De nu te mai poţi cunoaşte.
Sus la munte, jos pe vale
Şi-au făcut duşmanii cale,

Din Sătmar până-n Săcele
Numai vaduri ca acele.
Vai de biet Român săracul!
îndărăt tot dă ca racul,
Nici îi merge, nici se'ndeamnă.
Nici îi este toamna toamnă,
Nici e vară vara lui,
Şi-i străin în ţara lui.

De la Turnu-n Dorohoi

Curg duşmanii în puhoi
Şi s-aşează pe la noi;
Şi cum vin cu drum de fier
Toate cântecele pier, 
Zboară păsările toate
De neagra străinătate;

Numai umbra spinului
La uşa creştinului,
Îşi dezbracă ţara sânul,
Codrul - frate cu Românul –
De secure se tot pleacă
Şi izvoarele îi seacă –
Sărac în ţară săracă!

Cine-au îndrăgit străinii,
Mânca-i-ar inima câinii,
Mânca-i-ar casa pustia,
Şi neamul nemernicia!  *)Ştefane Măria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Lasă archimandritului
Toată grija schitului,
Lasă grija Sfinţilor
In sama părinţilor,
Clopotele să le tragă
Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,
Doar s-a-ndura Dumnezeu,
Ca să-ţi mântui neamul tău!

Tu te-naltă din mormânt,
Să te-aud din corn sunând
Şi Moldova adunând.
De-i suna din corn o dată,
Ai s-aduni Moldova toată,
De-i suna de două ori,
Iţi vin codrii-n ajutor,
De-i suna a treia oară,
Toţi duşmanii or să piară
Din hotară în hotară –
Indrăgi-i-ar ciorile
Şi spânzurătorile!


Doina


Desde Dniéster hasta el Tisa
Todo el rumano se me ha quejado
Que ya no puede andar
Por tanto y tanto forastero.

Desde Hotín hasta el mar
Llegan los cosacos a caballo,
Desde el mar hasta Hotín
Nos acechan los caminos;

Desde Boyan a Vatra Dornii
Cual orugas todo lo comen,
Que ya no te reconoces a ti mismo
Por lo invadido que estás.
Por los montes y por los valles
Los enemigos se abren caminos,

Desde Satmar hasta Sácele
Ya no hay otros cauces.
Ay, del infeliz Rumano, 
Que anda como el cangrejo,
Nada le va, nada le viene,
Ni el otoño es su otoño,
Ni es suyo el verano.
Un advenedizo en su país.

Desde Turnu hasta Dorohoi
Se desbordan los enemigos
Que se asientan entre nosotros.
como llegan cual turba
Todo el cantar se muere.
Todos los pájaros huyen
De la negrura extranjera.

Sólo la sombra del espino
Junto a la puerta del cristiano.
Todo el país se desnuda,
El bosque - hermano del Rumano –
Perece bajo el hacha
sus manantiales enmudecen.
Pobre en el país pobre.

Que se lo coman los perros
A quien quiso al extranjero,
Que el vacío llene su casa
Y la ruinad de su estirpe.

Don Esteban, Majestad,
No te quedes más en Putna,
Deja al archimandrita
El cuidado del convento;
Deja el cuidado de los Santos
Al cansancio de los padres.
Que tañen a las campanas
Todo el día y toda la noche,
Hasta que se apiadara el Dios
Para salvar a tu pueblo.

Levántate de tu tumba
Y haz que oiga tu cuerna
Reuniendo a Moldavia.
Si lo tocaras una vez
Juntarás toda la Moldavia.
Si lo tocaras dos veces
Los bosques te ayudarán.
Si tres veces lo tocaras,
De punta a punta del país
Todos enemigos morirán.
¡Ojalá sean amados
Por los cuervos y las horcas!

(Versión española por Darie Novăceanu)
----------------------------------------------
Nota bene *) Am o mie de motive să cred că după
cele patru versuri marcate prin asterix, următoarele
zece, pe care “specialiştii” le adaugă prin diverse
publicaţii infame nu aparţin lui Mihai Eminescu.

Iată-le:
Cine ne-au dus Jidanii
Nu mai vază zi cu anii
Ci să-i scoată ochii corbii
Să rămâe ‘n drum cu orbii
Cine ne-au adus pe Greci
N’ar mai putrezi în veci
Cine ne-au adus Muscalii
Prăpădi-l-ar focul jalei
Să-l arză sa-l dogorească
Neamul să i-l prăpădească.

-----------------------------------
®. Fereastra lui Darie -2017

Mihai Eminescu

lunes, 8 de mayo de 2017


ION GHEORGHE
        (1935)


NOCHES DE LUNA EN EL OCÉANO ATLÁNTICO

NOPŢI  CU  LUNĂ  PE  OCEANUL  ATLANTIC

Nació en una aldea de la llanura de Baragán, Florica, y estudió Letras

en la Universidad de Bucarest. Poeta de gran vigor rústico y de profundo

dramatismo. Su primer libro fue una novela en versos, El pan y la sal. 
Se interesó especialmente por el poema épico que rehabilitó con brillantez. 
Cultiva temas de alcance filosófico y sigue rescatando mitos antiguos y palabras

olvidadas. Es, quizá, uno de los más inquietos espíritus de la poesía

rumana actual y, sin duda, uno de los de mayor personalidad.

Militante comunista, nunca ha abandonado su credo y en la actualidad,

bajo el título de Comentarios al libro blanco de la Securitate, publica

unos largos, asombrosos panfletos líricos sobre la transición rumana.

OBRA: El pan y la sal; Las calles de la tierra; La cariatide; Noches de luna
en el océano Atlántico; Zoosofia; Llega la hierba; Íconos sobre
vidrio; Elegías políticas; Las megaliticas.Proemio

Me he ido porque tenía miedo a la muerte.

Cuando la vi por primera vez estaba 
en las peñas de Ineu,

a una altura de 2000 metros sobre el mar

y podía cumplir 20 años o no.

Esto dependía totalmente de mí.

Déjame pasar, le había dicho, 
y a mediados de cada agosto

te buscaré en todas partes.

Desde aquel momento me he ido de casa cada año,

cada día. He salido a comprar periódicos

y pan, y he vuelto. He salido hacia las peñas de Buzau

a mirar los molinos de agua y las fresas,

y he vuelto. He salido hacia las hidroeléctricas,

he bajado a las cuevas de mármol de Rusquitza

y he vuelto. He salido hacia el Mar Negro,

por aldeas desconocidas, por el río, hasta el Delta;

he visitado fábricas y cada vez he vuelto;

he pasado por algunas metrópolis

y he vivido más de 40 días

bajo la bandera de un barco pesquero;


he cruzado para beber agua en St. John’s;

he huido 335 veces por las olas de Georges-Bank,

pensando que era la misma cifra

que llevaba en el brazo, sobre el uniforme de la Escuela

de Pedagogía de Buzau,

y siempre he vuelto.

He regresado por las puertas de las islas Azores

y he pasado algunos días muy cerca de las negras rodillas

de África y de las blancas rodillas

de la muchacha robada por el dios Toro;

he visto la lágrima del niño del mediterráneo

como una flor sobre nuestra casa.

De todas partes envié cartas.

Había leído que las mejores cartas las escriben

los que están sobre las aguas, en alta mar.

He regresado porque tenía miedo a la muerte.

Tengo tanto miedo a la muerte

que estoy llamándola cada año.

Lo sé, lo aprendí de mi abuela, de la tía Ileana.

Cuando se fatigaba por este mundo injusto,

llamaba a la muerte y la maldecía por no venir.

Y como la llamaba, el búho silbaba

en el cigoñal de la fuente.

Cuando se olvidó de llamarla, llegó;

la abuela se defendió con ademanes de niño,

se disfrazó de hormiga y se escondidó en el manzanar.

Pero el viento llegó de una vez y se cayeron las manzanas;

la primera manzana se abatió encima de la hormiga,

hace ya mucho tiempo, y todo se calló.

¡Ay, si no hubiera soplado el viento!

Desde luego, somos tan injustos con nosotros mismos.

Cuando ya había atravesado la calle,

irrumpió encima del hombre el trolebús;

por debajo vi el halcón llenándose con el pan

molido con leche y sangre por las ruedas;

restalló el cable del funicular

y un ruido de maldición pública


avisó a latigazos del destino

que probaba su anudado poder

cortando los árboles

y las piernas de los leñadores.

Ellos no regresaron.

¿Ahora estás cantando tú, diosa de la ira?

Cuando se fueron, ¿dónde estabas?

Tú también tienes miedo a la muerte.Primera carta esencial


Por la mañana, cuando descienden las hojas al espejo,

poniendo con sus círculos muy oscuro el vidrio,

obligándole a salir de su estado natural;

por la mañana, cuando cuidas tu cabello,

imagínate la bandera del barco pesquero,

cómo está peinándole el viento su primer color,borrándolo lentamente 
como a las edades;

imagínate cómo los pájaros quedan sorprendidos

por ellos mismos al encontrar

en sus alas los hilos de la bandera roja.

Y entonces imagíname y sufre por mí,

imagíname dentro del primer color de nuestro signo;

el color en que se pierden los vientos de la tierra,

el color donde reposan la tormentas del océano

porque es el color por todos buscado,

porque desde este color empieza nuestra bandera;

piensa cómo lo deshila el tiempo

envolviéndolo con los dedos y olvidándolo en las aguas.

Imagíname y sufre por mí,

tienes que estar orgullosa de mí;

sabrás al fin de este modo que nos amamos.

Ándate por la mañana hacia el aeropuerto,

enseña a mi hija a extender el dedo hacia los pájaros,


murmurando el nombre de su padre atrevido;

vuelve de noche, cuando regresan los aviones al país;

enseña a mi hija a tomar en sus brazos los escudos

murmurando el nombre del padre

intransigente consigo mismo,

preguntando cómo puede este rojo estado de las cosas

tener encima otros dos colores;

háblale hasta llegar a casa sobre el color padre;

compren y beban las dos vino rojo;

no busquéis más que manzanas y cerezas maduras…

Alabáos por mis dos nombres,

y tú, imagíname de tal modo y sufre por mí;

vístete y ponte los zapatos en la mañana para mí,

cierra la puerta con mi nombre y guarda bien las llaves,

defiéndelas para mí del polvo de las ventanas,

lee los periódicos de la mañana y los de la tarde,

saluda a los varones sobre los que otros escriben ahora.

Ay, hacia el anochecer, cuando el sol empieza a dudar

de sí mismo,

cuando empieza a mecerse la red de araña de los nervios,

mezclando las noticias y las señales que vienen hacia ti

cuando tu firmeza cae bajo la punta de la bayoneta

como la de los soldados en la hora más dura de su oficio,

cuando tu sangre de mujer joven sufre la soledad,

sin comprender lo que pasa, lo que el mundo sabe,

cuando te afanas como una abeja que tropieza con la ventana,

entonces, al amenazar nosotros mismos nuestro ser,

mirándonos más en lo hondo de nuestros padres,

entonces, tú, llámame, átate con las manos a mi nombre,

lleva a tu hija en los brazos y siéntate frente la puerta.

Hacia el anochecer,

cuando los varones se dejan caer hacia el vino,

cuando las mujeres se ponen las medias fosforescentes,

imagíname y sufre por mí,


imagínate cómo me muero por la tinta de los tres dedos

y me echo en el turno de trabajo cara arriba,

como si fuera un ahogado o hubiese caído en la nieve;

imagínate cómo en el cuarto de los mapas

el océano se prepara a probar mi alma.

Al anochecer,

cuando nadie conoce sus conductas,

cuando en la superficie de la sangre salen los tiburones,

enemistándome por los errores que no cometí,

cuando llegan los prestamistas a mostrarnos las deudas

con sus dedos envenenados,

echando encima de la mesa papeles que no hemos firmado

y mostrando las huellas digitales entregadas bajo amenazas

por nuestros padres y por otros conocidos nuestros,

levántate y junta la ceniza que se quedó de mí

en la mesa de trabajo,

y lee en adelante los libros que yo comencé…

Y cuando caiga la noche y el insomnio sacuda la casa,

revolcando la piedra de descanso bajo tu cabeza,

toma en los brazos la almohada

con la cual me llevabas hacia otras orillas;

quédate con la oreja en el sitio encendido por mis ideas,

espántate por el olor de aquellas aguas

que brotaban de mi frente

como hojas de cualquier arbusto,

grita y agítate en el sueño como un caballo de trineo

por el olor de la sangre de su hermano destrozado por la loba,

lleva de este modo la vida del marido

sojuzgado por el océano,

y de este modo imagíname y sufre por mí.

Nosotros nos damos coraje en Copenhague,

llenamos las cestas con frutas y las ánforas con agua,

reparamos el timón del buque –esa cosa esencial

sin la cual nuestras vidas y los buques están en peligro–,


probamos los ingredientes en que se conserva el pescado;

hay que creer en el color que brota cuando nos herimos con los anzuelos,

nos arreglamos solos los botones de las camisas

cuando se nos rompe la piel con el espinazo de los aperos.

Este es el color de alabanza para mi nombre,

rojo capital sabiendo sacrificarse primero.


Copenhague, 5 de julio, 1965.Piedras de catedral


Están allí como si fueran piedras,

sentados en los sacos de cemento,

sobre escaleras recién hechas,

de donde sacudieron la arena con periódicos;

se ponen a comer pan con melones,

ensimismados o en silenciosas parejas;

de las semillas que han caído en sus rodillas

brotan dos hojas de vidrio, y el viento

sopla en los muros hasta que nacen ventanas.

Cuanta piedra, tanto campesino en la ciudad;

los que son jóvenes aún comen un pan al día

y medio kilo de tomates;

transitando sobre el vacío del que nacen las palabras,

duermen sobre las puertas de madera del circo,

bajo el hedor del agua que mana de las narices del gladiador;

en su presencia, el cónsul se saca la camisa,

se lava la nuca después de haberse afeitado

y pregunta delante de ellos a la palmera carbonizada.

Quosque tandem abutere, Catilina?

Poco le importa a la piedra la paciencia del otro;

sueña con su aldea hasta que pueda vengar la sangre

desencadenada en la otra ribera;


duerme sobre melones y se alberga en campamentos;

hasta ahora ha vivido sólo de dos panecillos caseros

esperando en la enfermeria la llegada del tren.

Son como grandes piedras el campesino y sus hijos,

él se está alabando por las caras rumiadas

como si hubiese robado el vientre de su caballo,

silba, y donde silba él se levanta una casa nueva,

después deja en cada cerradura dos hojas de albahaca

pensando en los primeros inquilinos;

sed sanos y de buena voluntad, les dice

y regresa a su aldea una vez por semana,

llevando sobre sí una bolsa de pan.

Algún joven emerge del maizal disfrazado de brujo

y espanta a las muchachas que están labrando.

El muy loco se casa a toda prisa.

Apenas puede andar la esposa con la piedra en el vientre

y él sale otra vez para construir casas en los sitios

por donde anda errante

y regresará encorvado por las bolsas henchidas

de sus bienes:

habrá comprado arroz y azúcar y muñecas para los niños

y otra vez dejará piedras en el vientre de su mujer.

¿Quién podría huir más con las piedras dentro?

Piedras de río parecen los hijos del campesino;

el agua pasa.

Una piedra sube a la cúpula de la catedral,

sostiene en sus rodillas el horologium, y en la puerta

está el padre esculpiendo a su soñada Uta,

a quién deja dos hijos en brazos

y a quién olvida en la cúpula;

el que no se persigna, duerme, pero hay muchos

que rumian sin saber sobre las cabezas de todos.

Y una mujer llora por la ausencia de su marido

que se ha perdido en el mundo para traer el pan.
--------------------------------------------------------------------

NOTA - Reflejo del deplorable estado moral, socio-cultural y político del país,
Agotados hace años sus libros, los jóvenes no disfrutan de obra de uno
Del más grande poetas nuestro del último siglo. El de más alto vuelo,
Diría Dimitrie Cantemir. Hultanul poeziei romane, lo he considerado yo,
Distinción que le ha gustado, me ha confesado algún día, regresando
a su mesa de trabajo, que es como lo estoy viendo ahora, vencido
por la nostalgía de los recuerdos.


----------------------------------------------

© Fereastra lui Darie -2017