jueves, 11 de mayo de 2017

M I H A I E M I N E S C U
D O I N A
        
 Se cuvine să ne întoarcem din când în când la Doina lui Mihai Eminescu, aşa cum ne întoarcem cu gândul la malul unui râu sau la marginea mării. Murmurul apele care trec şi nu se termină, foşnetul valurilor care se sting sub amurg şi se aprind în zori, ne alintă sufletul şi ne înviorează trupul în vremuri de restrişte şi speranţă.
Azi i-am avut în casă ca oaspeţi, pe Eminescu însuşi, pe Octavian Goga, pe Grigore Vieru, pe Constantin Virgil Gheorghiu şi pe Ion Lazu. Fiecare venea de la un mal de lac sau de la un ţărm de ape, punându-mi pe masă torentul cu sunet de cascadă al Doinei. Singurul poem, din toată poezia noastră, în care toponimicile, fără nici un alt cuvânt zidit în jurul lor, devin metafore revelatorii.
Doina, poemul care merita să ne deschidă prima pagină a abecedarelor şi toate cărţile de citire, istorie şi geografie.
Doina, care ne-a lipsit mulţi ani din paginile cărţilor noastre, aşa cum ne-au lipsit icoanele de pe pereţii casei.
Doina, podul nostru de argint dintre cântecele de dragoste şi doinele de cătănie.
Doina, pe care „elitiştii” noştri de azi – de fapt, nu sunt ai noştri, nici ai aziului nostru – cată s-o şteargă din memoria neamului, punând în loc pornografia unor texte pe care Eminescu nu le-a scris niciodată.
            Nimeni, până la Eminescu, n-a fost mai fascinat de lumina sonoră a cuvintelor noastre şi nimeni nu le-a supus unor încercări continui de gramatică şi prozodie, stăruind să le pătrundă taina alcătuirii. Necrezând, cum s-a crezut cândva, că un popor de peste zece milioane de suflete au fost compus numai din nătângi şi că n-au avut nici destul auz, nici atâta minte pentru a-şi plăsmui o limbă cum se cade, a primi apoi ciudatul axiom că numai d-nii filologi sânt oameni cuminţi, carii ne pot pune la cale după teorii pe care le sug între patru pereţi din degetul mic, o asmenea credinţă este o insultă pentru naţia românească, care a vorbit şi scris bine şi într-un fel înainte chiar de a fi sămânţă de filologi pe plaiurile Daciei lui Traian. Ramură mutată în pământ departe de tulpina părintească (sublinierea noastră), limba românească s-a nutrit în mediul ei nou, prefăcând nutrimentul în organe specifice ale sale şi rămâind limbă romanică, precum un Engles rămâne Engles, chiar dacă s-ar fi nutrit din copilărie numai cu grâu cumpărat din Valea Dunării.  
Mâhnit de teoriile acestor filologi, poetul este la fel de mâhnit şi de apărătorii  purităţii limbii, cei care au crezut de bine a prăda lexiconul latinesc şi acelea ale limbilor romanice şi a alunga toate cuvintele slavone, chiar cele mai nevinovate, chiar acelea care la noi îşi pierduseră de mult înţălesul lor primitiv.
(Notă : textul cursiv este extras din articolul lui Eminescu – Limba românească e veche şi staţionară, 1877)
            Nu ştiu, cum ştia Titu Maiorescu, dacă poetul a scris Doina, în vara anului 1883, înainte de a pătrunde în suferinţa întunericului fără sfârşit, sau în zilele premergătoare Sărbătorilor de la Putna, din august 1871, cum presupune George Călinescu. Ceea ce este sigur e că poemul a fost citit chiar de Eminescu, în toamna lui 1883, la Junimea, unde Maiorescu a fost prezent; ca şi Iacob Negruzzi, care îşi aminteşte evenimentul, aceasta fiind ultima lectură a poetului între junimişti.
            La comemorarea a 400 de ani de la târnosirea mânăstirii, Mihai Eminescu şi Ioan Slavici  s-au aflat la intrarea templului, în faţa a peste 3000 suflete, reprezentaţi din toate provinciile romîneşti, splendidă demonstraţie a solidarităţii naţionale.
            Înclin să cred că Doina a fost scrisă în ajunul sărbătorii, aşa cum susţine George Călinescu. Chiar dacă nu pot confrunta datarea poemului cu copia unui mansuscris eminescian, pe care mi l-a pus pe masă profesorul Bazil Munteanu, ultimul dintre oaspeţii mei din această zi. În cele 23 de versuri se află închisă Doina, ca o floare necunoscută  într-un mugur gata să se deschidă spre luminile cerului. O reproduc mai jos, aşa cum am primit-o.

Şi privind spre miazăzi

Dunărea el o zări,
Întruna spre mare-ntoarsă
Şi spre şapte guri se varsă.
De la Nistru pân la ea
Ţară mândră se-tindea
Vede codrii cum coboară
Deal la deal, ţară cu ţară
Resfirându-se pe şes
Unde râurile ies
Şi pe vârfuri de păduri,
Mânăstiri şi-ntărituri.
Vede târguri, vaduri, sate
Pe câmpie presărate,
Vede mândrele cetăţi
Stăpânind pustietăţi,
Vede turmele de oi
Cu ciobanii dinapoi,
Cu fluiere şi cimpoi.

Iară ergheliile
Petreceau câmpiile
Şi de-alungul râurilor
Se-aşterneau pustiurilor.
           
Dacă ar mai trăi domnul Noica, sunt sigur că mi-ar spune când a scris Eminescu acest crâmpei din Doină. În absenţă, îi aud numai cugetarea :
Eminescu este conştiinţa noastră cea mai bună.
Şi îi alătur, cugetările altora :
Astfel, se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe care l-a ivit  şi-l va ivi vreodată, poate, pă­mântul românesc. Ape, vor seca în albie, şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va vesteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale. (George Călinescu)
A vorbi de poet este ca şi cum ai striga într-o peşteră vastă... Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să povestească pe harpă şi să legene din depărtare delicata lui singuratecă slavă. (Tudor Arghezi)
Eminescu este expresia integrală a sufletului românesc. (Nicolae Iorga)
            Doina: Cea mai categorică evanghelie politică a românismului. (Octavian Goga)
Eminescu era darul Providenţei, dăruit nouă Românilor. (Antonie Plămădeală)
Eminescu-Sumă lirică de Voievozi. (Petre Tuţea)
Mihai Eminescu era o fumuseţe, avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o Icoană veche. (I.L. Caragiale)
Eminescu mi se părea un zeu tânăr, frumos şi blând. (Alexandru Vlahuţă)
Eminescu s-a ridicat pe aripi proprii până la contemplarea lui Dumnezeu. (Nichifor Crainic)

Doina

De la Nistru pan' la Tisa
Tot Românul plânsu-mi-s-a,
Că nu mai poate străbate
De-atâta străinătate.


Din Hotin şi pân'la Mare
Vin muscalii de-a călare,
De Ia Mare la Hotin
Mereu calea ne-o aţin;

Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii,
Şi străinul te tot paşte
De nu te mai poţi cunoaşte.
Sus la munte, jos pe vale
Şi-au făcut duşmanii cale,

Din Sătmar până-n Săcele
Numai vaduri ca acele.
Vai de biet Român săracul!
îndărăt tot dă ca racul,
Nici îi merge, nici se'ndeamnă.
Nici îi este toamna toamnă,
Nici e vară vara lui,
Şi-i străin în ţara lui.

De la Turnu-n Dorohoi

Curg duşmanii în puhoi
Şi s-aşează pe la noi;
Şi cum vin cu drum de fier
Toate cântecele pier, 
Zboară păsările toate
De neagra străinătate;

Numai umbra spinului
La uşa creştinului,
Îşi dezbracă ţara sânul,
Codrul - frate cu Românul –
De secure se tot pleacă
Şi izvoarele îi seacă –
Sărac în ţară săracă!

Cine-au îndrăgit străinii,
Mânca-i-ar inima câinii,
Mânca-i-ar casa pustia,
Şi neamul nemernicia!  *)Ştefane Măria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Lasă archimandritului
Toată grija schitului,
Lasă grija Sfinţilor
In sama părinţilor,
Clopotele să le tragă
Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,
Doar s-a-ndura Dumnezeu,
Ca să-ţi mântui neamul tău!

Tu te-naltă din mormânt,
Să te-aud din corn sunând
Şi Moldova adunând.
De-i suna din corn o dată,
Ai s-aduni Moldova toată,
De-i suna de două ori,
Iţi vin codrii-n ajutor,
De-i suna a treia oară,
Toţi duşmanii or să piară
Din hotară în hotară –
Indrăgi-i-ar ciorile
Şi spânzurătorile!


Doina


Desde Dniéster hasta el Tisa
Todo el rumano se me ha quejado
Que ya no puede andar
Por tanto y tanto forastero.

Desde Hotín hasta el mar
Llegan los cosacos a caballo,
Desde el mar hasta Hotín
Nos acechan los caminos;

Desde Boyan a Vatra Dornii
Cual orugas todo lo comen,
Que ya no te reconoces a ti mismo
Por lo invadido que estás.
Por los montes y por los valles
Los enemigos se abren caminos,

Desde Satmar hasta Sácele
Ya no hay otros cauces.
Ay, del infeliz Rumano, 
Que anda como el cangrejo,
Nada le va, nada le viene,
Ni el otoño es su otoño,
Ni es suyo el verano.
Un advenedizo en su país.

Desde Turnu hasta Dorohoi
Se desbordan los enemigos
Que se asientan entre nosotros.
como llegan cual turba
Todo el cantar se muere.
Todos los pájaros huyen
De la negrura extranjera.

Sólo la sombra del espino
Junto a la puerta del cristiano.
Todo el país se desnuda,
El bosque - hermano del Rumano –
Perece bajo el hacha
sus manantiales enmudecen.
Pobre en el país pobre.

Que se lo coman los perros
A quien quiso al extranjero,
Que el vacío llene su casa
Y la ruinad de su estirpe.

Don Esteban, Majestad,
No te quedes más en Putna,
Deja al archimandrita
El cuidado del convento;
Deja el cuidado de los Santos
Al cansancio de los padres.
Que tañen a las campanas
Todo el día y toda la noche,
Hasta que se apiadara el Dios
Para salvar a tu pueblo.

Levántate de tu tumba
Y haz que oiga tu cuerna
Reuniendo a Moldavia.
Si lo tocaras una vez
Juntarás toda la Moldavia.
Si lo tocaras dos veces
Los bosques te ayudarán.
Si tres veces lo tocaras,
De punta a punta del país
Todos enemigos morirán.
¡Ojalá sean amados
Por los cuervos y las horcas!

(Versión española por Darie Novăceanu)
----------------------------------------------
Nota bene *) Am o mie de motive să cred că după
cele patru versuri marcate prin asterix, următoarele
zece, pe care “specialiştii” le adaugă prin diverse
publicaţii infame nu aparţin lui Mihai Eminescu.

Iată-le:
Cine ne-au dus Jidanii
Nu mai vază zi cu anii
Ci să-i scoată ochii corbii
Să rămâe ‘n drum cu orbii
Cine ne-au adus pe Greci
N’ar mai putrezi în veci
Cine ne-au adus Muscalii
Prăpădi-l-ar focul jalei
Să-l arză sa-l dogorească
Neamul să i-l prăpădească.

-----------------------------------
®. Fereastra lui Darie -2017